อบต.หนองจิก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
 
 
 
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0809.9/ว2 [บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 1] [บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 2] 15 ม.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ มท 0802.3/ว110 14 ม.ค. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งแบบคำขอรับเงินโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556 มท 0893.2/ว108 14 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว107 14 ม.ค. 2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 12/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว5 14 ม.ค. 2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ มท 0801.1/ว3 14 ม.ค. 2556
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระยะที่1 ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว101 11 ม.ค. 2556
การคัดเลือกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว160 11 ม.ค. 2556
แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว95 11 ม.ค. 2556
สารวันครู ปี 2556 10 ม.ค. 2556
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) มท 0803/ว74 10 ม.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว75 10 ม.ค. 2556
การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว73 10 ม.ค. 2556
สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว70 10 ม.ค. 2556
สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว71 10 ม.ค. 2556
เร่งรัดรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0808.2/ว59 10 ม.ค. 2556
รายงานการใช้ประโยขน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว61 10 ม.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต Training พัฒนาการศึกษาปฐมวัย มท 0893.4/ว56 [ใบสมัครฯ] [รายละเอียดโครงการฯ] 9 ม.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ผ่านระบบ GFMIS มท 0808.2/ว30 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 9 ม.ค. 2556
การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว51 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 9 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [651]