ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41,ว 42) 16 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1812) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1811) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ที่ มท 0807.3/ว 1810) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/1808) 15 ก.ย. 2553
การน้ำเข้าข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(ด่วนที่สุด มท0890.4/ว1814) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1807) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1806) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1805) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเกษตร รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ ว 1804) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1803) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1802) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1801) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ ว 1800) 15 ก.ย. 2553
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2553 (ที่ มท 0802.2/ว 1854) 15 ก.ย. 2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) (ด่วนทึ่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1850) 15 ก.ย. 2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ 515/2553) 14 ก.ย. 2553
ประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว 1842) 14 ก.ย. 2553
ร่างเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงสำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2554 (มท 0814/ว 1833) 14 ก.ย. 2553
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [499]