ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders' Program ประจำปี 2554 (มท 0810.4/ว1648, ว1649) 24 ส.ค. 2553
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2553) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว1654) 24 ส.ค. 2553
แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนามาตรฐาน กลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1650) 23 ส.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพนายกเทศมนตรี (มท 0807.3/ว1497) 23 ส.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0807.3/ว1496) 23 ส.ค. 2553
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1495) 23 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 16 (มท 0807.3/ว1634) 23 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1631) 23 ส.ค. 2553
แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553 23 ส.ค. 2553
แผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2553 23 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 12 (มท 0807.3/ว1627) 23 ส.ค. 2553
แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502) 23 ส.ค. 2553
การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 (มท 0810.5/ว1639) 23 ส.ค. 2553
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/1645) 23 ส.ค. 2553
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2553 23 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 62 (มท 0807.3/ว1633) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานนโยบายและแผน รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1632) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว1630) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1629) 20 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 38 (มท 0807.3/ว1628) 20 ส.ค. 2553
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [494]