ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๗๔) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 28 ก.พ. 2554
โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๔๖๔) 28 ก.พ. 2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทยพิจารณา (มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๖๒, ว๒๒) 28 ก.พ. 2554
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๑-๒ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔๖๑) 28 ก.พ. 2554
การแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร ๑๕ วัน) รุ่นที่ ๗ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔๖๐) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.พ. 2554
ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๔๕๕) 28 ก.พ. 2554
การแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๒๗-๒๘ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔๕๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.พ. 2554
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๘-๑๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔๕๘) 28 ก.พ. 2554
การประชาสัมพันธ์หนังสือราชการทางอินเตอร์เน็ต (ด่วนทีสุด มท ๐๘๐๑/๑๗๕๑) 25 ก.พ. 2554
แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุก่อความไม่สงบและวางเพลิงศาลากลางจังหวัด (มท ๐๘๐๓/ว๔๔๒) 25 ก.พ. 2554
โครงการการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๒ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๔๕๒) 25 ก.พ. 2554
การสำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓) 25 ก.พ. 2554
ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของ สำนักงาน ก.พ. (มท ๐๘๑๐.๔/ว๔๓๙) 25 ก.พ. 2554
ทุนฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๔/ว๔๓๗) 25 ก.พ. 2554
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 24 ก.พ. 2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๑ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๔๔๐) [บัญชีรายชื่อฯ] 24 ก.พ. 2554
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๔๒๙) 24 ก.พ. 2554
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษสานฝันให้เป็นจริง โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของนักวิชาการ สังกัด อปท. และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ ดนตรี และการแสดง (มท ๐๘๙๓.๔/ว๔๒๘) 24 ก.พ. 2554
การจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพฯ (video conference) ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๓๐) 24 ก.พ. 2554
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๗๑๒) 24 ก.พ. 2554
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [524]