ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย และพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558
 
 
 
ขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง และวิทยุสือสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท๐๘๐๘.๒/ว๒๑๕๒) 10 ต.ค. 2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นและหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สถ. (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๐๘) 10 ต.ค. 2554
การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๕๑) 10 ต.ค. 2554
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๑๔๙,ว๑๓๒) 7 ต.ค. 2554
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๐๕) 6 ต.ค. 2554
หารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๕) 6 ต.ค. 2554
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย 5 ต.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๑๒๖) 5 ต.ค. 2554
การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๒๑๑๖) 5 ต.ค. 2554
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (มท ๐๘๐๙.๙/ว๙) 5 ต.ค. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชี้แจงการรับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบวิทยฐานะ 5 ต.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๐๗๖) 4 ต.ค. 2554
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๐๘) 4 ต.ค. 2554
แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๐๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 3 ต.ค. 2554
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๐๙๐) 3 ต.ค. 2554
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๐๘๗) 3 ต.ค. 2554
คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว๒๐๙๑) 3 ต.ค. 2554
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๑ ราย (-) 3 ต.ค. 2554
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๗ ราย (-) 3 ต.ค. 2554
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) (-) 3 ต.ค. 2554
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [561]