ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย และพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๗๑) 14 มิ.ย. 2554
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๑) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 13 มิ.ย. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๔๑ - รุ่นที่ ๔๘ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๗๒, ว๒๐๔๒) [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๔๑ - รุ่นที่ ๔๘] 13 มิ.ย. 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๑๕๙) [บัญชีรายชื่อ] 13 มิ.ย. 2554
การรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๐.๔/ว ๑๑๖๗) 13 มิ.ย. 2554
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๘๗๙, ๔๘๘๐) [ใบสมัครฯ] 9 มิ.ย. 2554
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๕๕) 8 มิ.ย. 2554
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๑๔๙) 8 มิ.ย. 2554
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (MoPH.-MoAC.Rabies Awards 2011)(มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๕๑) 8 มิ.ย. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 7 มิ.ย. 2554
การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๒.๓/ว๑๐๑๕) [แบบ 1 รายงานผลคะแนน] [แบบ 2 รายงานแบบสอบถามประชาชน] 7 มิ.ย. 2554
บทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๓๔) 7 มิ.ย. 2554
การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๔ (ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน) (มท ๐๘๐๒.๕/ว๑๘) 7 มิ.ย. 2554
เลื่อนกำหนดการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๑๒๖) 7 มิ.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๗-๘/๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๑๓๓) [บัญชีรายชื่อรุ่น ๗-๘] 6 มิ.ย. 2554
การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๑๓๒) 6 มิ.ย. 2554
ข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ เรื่องผลกระทบจากอุบัติการณ์นิวเคลียร์ในอาหารทะเล (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๓๑) 6 มิ.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตและเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่อปท.(ด่วนที่สุดที่มท๐๘๐๘.๓/ว๑๑๒๗) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔] 6 มิ.ย. 2554
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๖๔) 6 มิ.ย. 2554
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๒๕) 6 มิ.ย. 2554
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [541]