ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
การตรวจสอบงบการเงินปี พ.ศ.2552 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0803/ว1114) 18 มิ.ย. 2553
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (มท 0803/ว1062) 17 มิ.ย. 2553
แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง(มท 0803/ว1075) 17 มิ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 59 (มท 0807.3/ว225) 17 มิ.ย. 2553
โครงการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน ทางเว็บไซต์ สถ.(มท 0802.5/ว235) 17 มิ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 (มท 0807.3/ว950) 17 มิ.ย. 2553
การซักซ้อมแนวทางการกำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลของสถานศึกษาเพิ่มเติม (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1096) 17 มิ.ย. 2553
การแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขอรับสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าบัตรแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล (มท 0801.2/ว1104) 17 มิ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 (มท 0807.3/ว950) 16 มิ.ย. 2553
ขยายเวลาการรายงานตัวผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (รุ่น 6/1) ปีการศึกษา 2553 (มท 0893.4/ว1065) 16 มิ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 43 (มท 0807.3/ว226) 16 มิ.ย. 2553
ข่าวประชาสัมพันธ์ กจ. (มท 0802.1/ว233) 16 มิ.ย. 2553
การรายงานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนชุมชนเมือง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1085) 16 มิ.ย. 2553
ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 (มท 0810.5/ว1066) 16 มิ.ย. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 16 (มท 0893.4/ว1078) [บัญชีรายชื่อฯ] 16 มิ.ย. 2553
โครงการประชุมชี้แจงทิศทางการบริหารจัดการภารกิจงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานช่างและงานคลัง (มท 0807.2/ว224) 16 มิ.ย. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว1051) 15 มิ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 32 (มท 0807.3/ว227) 15 มิ.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 59 (มท 0807.3/ว225) 15 มิ.ย. 2553
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ในไตรมาสที่ 4 (มท 0809.4/ว1063) 15 มิ.ย. 2553
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [481]