ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์การประชุมเชื่อมประสานแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๗๒๙) 1 เม.ย. 2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๗๔๘) [ดาว์นโหลดใบสมัครฯ] 1 เม.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๔๗) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 1 เม.ย. 2554
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๖) 1 เม.ย. 2554
ตราสัญลักษณ์โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 31 มี.ค. 2554
การประชาสัมพันธ์ ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง (มท ๐๘๐๑.๒/๓๐๒๐) 31 มี.ค. 2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๔๑) [บัญชีการจัดสรรฯ] 31 มี.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๗๐๙) 31 มี.ค. 2554
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๘๒) 31 มี.ค. 2554
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๔๔) 31 มี.ค. 2554
รายชื่อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (บำบัดฟื้นฟูฯ) ระยะสั้น ๑๕ วัน และรายชื่อวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (บำบัด/ฟื้นฟูฯ) ตามแผนเร่งรัดฯ ของรัฐบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๒๗) 30 มี.ค. 2554
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๗๒๖) [รายชื่อโครงการการจัดประสบการณ์ฯ รุ่นที่9] 30 มี.ค. 2554
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก (มท ๐๘๐๓/ว๗๑๙) 30 มี.ค. 2554
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๑๔) 30 มี.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๗๒๕) 30 มี.ค. 2554
แจ้งกำหนดการส่งผลงานของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑)(มท ๐๘๐๙.๔/ว๗๓๐) 30 มี.ค. 2554
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (มท ๐๘๐๒.๔/ว๗๓๓) 30 มี.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๗๐๗) [เอกสารแนบ] 30 มี.ค. 2554
การดำเนินงานโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๐๕) 30 มี.ค. 2554
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๗๑๕) 30 มี.ค. 2554
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [530]