ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0809.2/ว529) [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 25 มี.ค. 2553
การยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี (มท 0809.2/ว66) 25 มี.ค. 2553
การตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (มท 0893.2/ว587) 25 มี.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน ท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน มี.ค. 2553 ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว594) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 24 มี.ค. 2553
ส่งหนังสือคู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)(มท 0805/ว595) [หนังสือคู่มือฯ] 24 มี.ค. 2553
เลื่อนพิธีมอบรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว592) 24 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิควิธีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว581) 24 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการออกแบบก่อสร้างขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว122) 23 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว481) 23 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 39 (มท 0807.3/ว480) 23 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 27 (มท 0807.3/ว97) 23 มี.ค. 2553
แจ้งแนวทางปฏิบัติเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว582) 23 มี.ค. 2553
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/2546) 22 มี.ค. 2553
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1-4 (มท 0893.4/ว528) [บัญชีรายชื่อฯ] 22 มี.ค. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน ชราตามนโยบายรัฐบาล งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2553)(มท 0808.2/2354-2428) [บัญชีรายละเอียดฯ] 19 มี.ค. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มเข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท (มท 0808.2/2158-2232) [บัญชีรายละเอียดฯ] 19 มี.ค. 2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 7 (มท 0893.4/ว554) [บัญชีรายชื่อฯ] 19 มี.ค. 2553
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม ณ เทศบาลนครฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว564) 19 มี.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว560) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 18 มี.ค. 2553
แจ้งบัญชีรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับบุคลากรของท้องถิ่น (มท 0802.4/ว556, ว112) 18 มี.ค. 2553
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [465]