ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
ขอความร่วมมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๑๒) [รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)-ระดับขั้นพื้นฐาน] [รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)-ด้านการอาชีวศึกษา] [รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม(ปี2554)-ระดับอุดมศึกษา] 2 พ.ค. 2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๕) 29 เม.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๙๓๑) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 29 เม.ย. 2554
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๒๗) 28 เม.ย. 2554
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยปละการแพทย์ทางเลือก (มท ๐๘๐๓/ว๙๐๗) 28 เม.ย. 2554
ขอความอนุเคราะห์การประชุมเชื่อมประสานแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๙๒๘) 28 เม.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๕๓๑) 28 เม.ย. 2554
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๘๐) 28 เม.ย. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๐๖) 28 เม.ย. 2554
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชชาการ ๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๐๘) 28 เม.ย. 2554
การจัดพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)(ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๑๔) 27 เม.ย. 2554
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง ๒๕๕๒-๒๕๕๓ รุ่นที่ ๑ 27 เม.ย. 2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๑๐) 27 เม.ย. 2554
ขอเชิญครูดนตรีและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดนตรีศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๐๒) 27 เม.ย. 2554
จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร (มท ๐๘๐๓/ว๙๐๕) 26 เม.ย. 2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๙๐๑) 26 เม.ย. 2554
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๐๔) 26 เม.ย. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 26 เม.ย. 2554
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (มท ๐๘๐๑.๒/ว๙๐๐) 26 เม.ย. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๒๔) 26 เม.ย. 2554
<< หน้าแรก... [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] ....หน้าสุดท้าย >> [535]