หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ปิดหน้าต่าง
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
   
 
 
 
 
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว385  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.หนองจิก ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  การคมนาคม
  สาธารณูปโภค
  การศึกษา
  อาชีพ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มี.ค. 2552
 
 
   
 
วีดีทัศน์แนะนำตำบล [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอ [ 16 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์ปิดเส้นทางสะพานหน้าวัดมุจลินทาราม [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 76 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม [ 8 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 211 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัต [ 13 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 220 
ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 14 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 135 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง ประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอ [ 1 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 379 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนั [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 448 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือก [ 5 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 539 
เชิญรับฟังรายการ \\\"กกต.ทอล์ก\\\" [ 23 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 226 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ [ 15 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 691 
ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 198 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง โครงกสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงา [ 30 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 212 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 305 
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ \"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง ด้วยสัญญาประชาคมตามเจตนารม [ 25 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 236 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ [ 29 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 247 
 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านการป้ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ป่ากุมเกาะ พิธีประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 
   
 

ผลิตภัณฑ์ขนมแม่ลำเจียก
 

OTOP แม่ลำเจียก
 
 
ขอเบอร์โทร (31 ม.ค. 2563)    อ่าน 3628  ตอบ 11  
สอบถามตำแหน่งว่าง (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 6192  ตอบ 18  
ไฟรายทางสาธารณะให้กับหมู่บ้าน บริเวณจุดเสี่ยง (29 พ.ค. 2558)    อ่าน 926  ตอบ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สท 0023.1/ว 246 โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว245 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลับแล ประตูระบายน้ำ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว242 1-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว242 2-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว234 สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/1432 การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.2/ว568 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว232 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวด [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว556 กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.4/ว540 โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.3/ว 555 1-การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.3/ว 555 2-การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว557 แผนการออกตรวจประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว554 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว553 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถึศึกษาแบบออนไลน์ [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว559 การจัดกิจกรรมประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว223 ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Competency Test : LCT [ 11 ก.พ. 2563 ]   
สท0023.3/ว535 แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค  [ 11 ก.พ. 2563 ]   
สท0023.3/ว536 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
055-947-451