หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์ อบต.หนองจิก จ.สุโขทัย
www.nongjiklocal.go.th
นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ
ชาวหนองจิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สถานีอนามัยเจริญผล ต.หนองจิก อ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ
 
 

 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักและแนวทางการปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีรายละเอียดและกิจกรรมในการฝึกอบรม ดังนี้

   1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม
   2. การปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   3. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   4. ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
   5. หลักการครองตน ครองคน ครองงาน
   6. การปฏิบัติตนในสังคมเมื่อเข้าร่วมงานพิธิ งานรัฐพิธี งานพระราชพิธี งานบุญต่างๆ
   7. การอยู่ร่วมกันในสังคม และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก โดยมีนายณัฐนันท์ ทรัพย์เสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อีกทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ได้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 11.52 น. โดย คุณ ขวัญทัต ผลดิลก

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084 -8339315