หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ [ 11 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗) [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราขการ ประจำปี2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปี2563 [ 14 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตราการป้องกันการขัดสนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก พ.ศ.2562-2564 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมประจำปี2563 [ 15 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3